Despre zonă » Biodiversitate

Studiile ştinţifice realizate în zonă au arătat că aceasta întruneşte criteriile de zonă cu înaltă valoare naturală, având o bogată valoare floristică şi de faună. Zonele cu înaltă valoare naturală ca Podișul Hârtibaciului - Târnava Mare sunt zone rurale unde agricultura susține o diversitate naturală excepțională. Acestea sunt caracterizate de o vegetație semi-naturală foarte bogată în specii ce are nevoie de o agricultură extensivă (nemecanizată, tradițională) pentru a se menține, și de un peisaj mozaicat întins format din zone exploatate agricol, elemente naturale și structurale de peisaj precum gardurile vii sau de piatră, zone cu arbuști sau cu arbori bătrâni, mici pâraie.

Aici întâlnim specii de floră şi faună și habitatele acestora menţionate în directivele europene cheie din domeniul biodiversității - Directiva Habitate (Anexele II, II* şi IV) și Directiva Păsări (Anexa I). Acestea includ:

  • 55 de specii de păsări periclitate în Europa, incluse în Directiva Păsări şi Convenţia de la Berna, incluzând uliul păsărar, uliul porumbar, cârstelul de câmp şi 76 de specii protejate la nivel naţional

  • 23 specii de mamifere periclitate în Europa şi protejate prin Directiva Habitate şi Convenţia de la Berna, incluzând lupul, ursul, pisica sălbatică și vidra

  • 10 specii de reptile şi amfibieni protejate prin Directiva Habitate şi Convenţia de la Berna, incluzând buhaiul de baltă cu burtă roşie

  • 11 specii protejate de peşti prin Directiva Habitate şi Convenţia de la Berna

  • 600 de specii de fluturi, 6 fiind protejate prin Directiva Habitate şi Convenţia de la Berna şi 22 protejate la nivel naţional.

  • peste 1.000 de specii vegetale, reprezentând aproximativ 30% din flora României: 10 taxoni vegetali periclitaţi în Europa, incluşi în anexele Directivei Habitate şi ale Convenţiei de la Berna (includ Larix polonica, angelica, arnica, papucul doamnei, Echium rossicum, narcisele, dediţeii) și 77 taxoni periclitaţi la nivel naţional, incluşi în Lista Roşie a României

Situația speciilor și a habitatelor va fi actualizată în cadrul proiectului prin activitatea de inventariere și de elaborare a hărților de distribuţie a lor în teren, iar rezultatele vor sta la baza planului de management integrat al zonei şi a măsurilor de plăți compensatorii pentru proprietarii de terenuri care iau măsuri de conservare a acestui patrimoniu valoros.